Services – Apotheek Motké-Poels – Breda

Apotheek Motké-Poels

Nieuwe Prinsenkade 27 4811 VC Breda Tel:076-5215481 Fax:076-5222027

Services

24-uurs afhaalautomaat

Wilt u gemakkelijk en snel uw bestellingen ophalen wanneer het u uitkomt? Dan kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik maken van onze afhaalautomaat. U ontvangt een afhaalbericht met uw persoonlijke code zodra uw bestelling gereed is. Er zijn geen extra kosten voor het gebruik van de afhaalautomaat verschuldigd.

Bezorgen

Apotheek Motké-Poels biedt binnen Breda een gratis bezorgservice aan*. Desgewenst kunnen uw medicijnen en/of producten op uw werk- of huisadres worden bezorgd.
M.u.v. spoedgevallen zullen al uw medicatie gebundeld in de loop van de werkweek worden bezorgd.
*Voor het bezorgen van receptvrij verkrijgbare (en/of niet WMG-) producten en bezorgen buiten Breda kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Gratis Parkeren

Gratis parkeren bij apotheekbezoek in de parkeergarage De Prins (direct onder de apotheek).

Gratis reisadvies op maat

Ontspanning, belevenissen, bezienswaardigheden. Een ieder van de circa 750.000 vakantiegangers naar verre bestemmingen in de tropen en subtropen heeft zijn eigen verwachtingen bij zijn reisplannen.

Men gaat gezond op reis. Ziek worden tijdens de reis of ten gevolge van de reis maakt geen deel uit van deze verwachtingen. Dat is begrijpelijk en dat hoeft ook niet, mits men zich ervan terdege bewust is dat er gezondheids-risico’s zijn. Deze risico’s moet de reiziger kennen en herkennen. Wat zijn de risico’s? Hoe worden de risico’s gelopen? Welke voorzorgsmaatregelen vóór de reis en tijdens het verblijf op de vakantiebestemming zijn dringend gewenst? Tienduizenden vakantiegangers worden ieder jaar onnodig ziek, omdat zij risico’s hebben getrotseerd die vermijdbaar zijn. Het is daarom van groot belang dat de reiziger goed wordt geïnformeerd over alle aspecten van zijn gezondheidsbescherming. Deze informatie dient specifiek naar land en gebied, alsmede naar de soort reis te zijn samengesteld.

Bovendien is het gewenst dat deze informatie tijdig, bij voorkeur bij gelegenheid van het boeken van de reis, aan de reiziger wordt verstrekt. Onze assistenten kunnen u hierover informeren en al uw vragen beantwoorden. Verder geven wij ook advies over de juiste EHBO doos. Voor in de auto, voor op vakantie en uw huis apotheek. Afhankelijk van uw gezinssamenstelling kunnen zij u goed adviseren. Zorg ervoor dat de EHBO-doos voor uw situatie geschikt is. Voor wintersport zijn andere producten nodig dan voor een gezin dat op vakantie naar het strand gaat.
Bent u sportief dan moet er misschien meer tape en rekverband in uw EHBO-doos. Heeft u kinderen dan is een kinderaspirientje en pleister handig. Als u wat ouder bent kan een apart medicijndoosje voor uw dagelijkse medicijnen handig zijn. Bij uw apotheekteam is de kennis aanwezig om samen met u de juiste samenstelling te maken. Controleer de aanwezige producten ook eens op vervaldatum!
Advies voor verre reizen is complex. Een team of een aantal assistenten van een team zijn hier speciaal voor opgeleid. Vaak in samenwerking met GG&D of een ziekenhuis. Informeert u er in onze apotheek gerust eens naar.

Een passend advies

Bent u van plan om binnenkort een verre reis te gaan maken? Onze tropendeskundigen informeren u graag over de te nemen voorzorgsmaatregelen. Zij houden rekening met voorgaande vaccinaties en uw gezondheidstoestand. Misschien bent u zwanger, of heeft u een chronische aandoening. Daarnaast kunnen wij u overige reispreventie-geneesmiddelen en artikelen adviseren en leveren. Houdt u er rekening mee dat een vaccinatieprogramma enige tijd in beslag kan nemen? Neem dan tenminste 5 werkdagen voor het vertrek contact met ons op.

Advies & tips m.b.t. verzekeringen en vergoedingen

Steeds vaker krijgen wij vragen over de verschillen tussen diverse verzekeraars, basis- en aanvullende verzekeringen, preferentiebeleid en natura- vs restitutiepolissen. Daarom geven wij hier een korte samenvatting van de bovengenoemde zaken:

Welke verzekeraar?

Wij raden u aan verschillende verzekeringen te vergelijken voordat u uw keuze maakt. Zie o.a. www.onvz.nl

Als verzekerde wilt u keuzevrijheid behouden. Enerzijds is het belangrijk dat de verzekeraar u geen beperkingen oplegt omtrent de vergoedingen en anderzijds wilt u zelf kunnen bepalen door welke zorgverlener u geholpen wilt worden (en dus niet alleen de door uw verzekeraar gecontracteerde zorgverleners).
Zo raden wij niet aan om voor de op het eerste gezicht iets goedkopere internetpolissen te kiezen. Deze zijn namelijk erg beperkt in hun vergoedingen en vergoeden slechts de door hun gecontracteerde zorgverleners. Zo wordt u vaak verplicht uw medicijnen via een internet- of postorderbedrijf te betrekken en alleen beperkte aantal door zorgverzekeraar aangewezen zorgverleners te bezoeken. Met andere woorden goedkoop is in dit geval vaak duurkoop!

Samengevat wordt u geadviseerd om:

 • voor een restitutiepolis te kiezen (dan behoudt u uw keuzevrijheid). Liever geen naturapolis (deze beperkt uw keuzevrijheid)
 • tevens wijzen we u erop dat uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen NIET PER SE bij de zelfde maatschappij afgesloten hoeven te worden
 • van een collectiviteit gebruik te maken. Hiervoor kan IEDEREEN in aanmerking komen.
 • voor een verzekeraar te kiezen die (binnen restitutie polis) niet aan preferentiebeleid doet. Preferentie houdt in dat uw verzekeraar alleen 1 bepaald middel voor uw aandoening zal vergoeden. Dit hoeft niet het goedkoopste middel te zijn en zal ieder paar maanden wisselen. Om niet aan deze omslachtige en onnodige beleid te worden onderworpen, kunt beter ongeacht de verzekeraar voor een restitutie polis te kiezen (zie bijvoorbeeld www.onvz.nl).

Huidverzorging

Niet direct iets wat u misschien in een apotheek zou zoeken. Maar er zijn merken huidverzorgingsproducten die alleen in de apotheek te verkrijgen zijn. Er zijn meerdere assistenten speciaal opgeleid om u van het juiste advies te dienen. De leverancier kiest ook niet zomaar de apotheek om zijn producten neer te zetten. Hij weet dat een apotheekteam haar klanten altijd van hoogwaardig advies dient. Daar mag u dus op rekenen als u Apotheek Motké-Poels binnen gaat voor huidverzorgingsproducten!

Vichy, La Roche-Posay, Eucerin, Somatoline, Doliva en Vision zijn exclusief in de apotheek verkrijgbare huidverzorgingsproducten. Voor online bestellingen klik op “aanbieding”.

Inschrijving nieuwe patiënten

U kunt via onze website (zie “Inschrijving/wijziging”) bij onze apotheek worden ingeschreven.
Wanneer u een nieuwe patiënt bent in onze apotheek zijn wij u graag zo goed mogelijk van dienst.

Een aantal gegevens zijn daarbij voor u en ons van belang:

 • persoonsgegevens van u en en uw eventuele gezinsleden.
 • verzekeringsgegevens ten behoeve van declaraties.
 • geneesmiddelen die (chronisch) worden gebruikt (zo mogelijk een overzicht daarvan van uw vorige apotheek).
 • sommige medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de veiligheid van uw geneesmiddelgebruik zoals zwangerschap, overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen.

Levering- en betaalwijzen

De kosten voor de te leveren producten en diensten die niet door uw verzekeraar vergoed worden en niet bij de aflevering in de apotheek contant of via pin worden afgerekend dient automatisch incasso machtiging worden afgegeven of  vooraf via betaallink worden voldaan. U kunt een verklaring tekenen waarop u ons machtigt het bedrag van uw bank- of girorekening te incasseren. De regels die wij daarbij hanteren maken wij kenbaar aan u.
Het voorkeur gaat naar uit om direct in de apotheek pinnen of contant af te rekenen. Voor de online bestellingen, bezorgingen en afhaalautomaat bestaat de mogelijkheid om via iDeal en PayPal te betalen.

Leveringsvoorwaarden

 • Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage

op 11 februari 2009 (40 409 373).

 • Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

 • Leveringsvoorwaarden

2.     Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

3.     Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

4.     Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

 • Betalingsvoorwaarden

5.     Onverminderd het bepaalde in artikel 6 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

6.     Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat.

Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

7.     Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.        De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9.        De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.     Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.     Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12.     Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

 • Toepasselijk recht en geschillen

13.     Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden

14.     Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

 • Vindplaats en wijzigingen

15.     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

16.     De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

 • Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

(Online) bestellen

Gemakkelijk bestellen van de anticonceptiepil, (herhaal)recepten, incontinentieproducten en diabetes(hulp)middelen via onze site.
Sinds april 2010 zijn wij gestart met de ‘Offline Comfort herhaalservice’. Offline Comfort herhaalservice houdt in dat de apotheek automatisch periodiek zolang u bepaalde medicatie gebruikt, deze voor u verzorgt. Wij vragen namens u de herhaalrecepten bij uw huisarts aan, waardoor u hier geen omkijken naar heeft. De zo nodig medicatie kunt u via onze website aanvragen.

Voor online bestellen van huidverzorgingsproducten en handverkoopproducten kunt u van onze online webshop gebruik maken. Voor de online webshop kunnen afwijkende prijzen en regels gelden.
Voor andere bestellingen zie “Speciale bestellingen”.

Privacy

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, net name daar waar het uw medische gegevens betreft. Gezamenlijk met een aantal apotheken en huisartsen zijn wij geautomatiseerd.
Hierop is een privacyreglement voor alle betrokkenen van toepassing die is aangemeld bij de Registratiekamer en voldoet aan wettelijke eisen.

Recepten

Recepten die u aanbiedt in de apotheek worden als regel direct gereedgemaakt en meegegeven. Soms zijn de middelen niet of onvoldoende voorradig. In dat geval wordt met u overlegd of u reeds een deel mee wilt nemen of dat u alle middelen tegelijkertijd wenst te ontvangen. Vraag tijdig uw chronische medicatie aan. Homeopatische en alternatieve produkten vereisen meestal enige dagen besteltijd.

Als u met uw recept geneesmiddelen haalt in de apotheek zult u merken dat wij vaak gegevens bij u navragen. Ook moet u soms enige tijd wachten tot uw recept gereed is. Dat heeft te maken met de diverse aktiviteiten die wij moeten uitvoeren met uw recept.

Deze omvatten onder andere de navolgende:

 • controle van de persoonsgegevens.
 • controle van de receptgegevens.
 • verwerken van een recept via de computer.
 • controleren of uw nieuwe geneesmiddelen veilig samengaan met middelen die u reeds gebruikt of met de medische gegevens die wij van u kennen en daarop eventueel aktie ondernemen (overleggen met u, met de arts en/of intern met de apotheker).
 • gereedmaken van de voorgeschreven middelen.
 • de receptverwerking laten controleren door een tweede assistente of de apotheker.
 • zonodig informatiemateriaal bijeenzoeken.
 • declaratiegegevens controleren (verzekering, bijbetalingen, kwitantie en dergelijke).

U mag dan gerust even gaan zitten tot wij met uw recept klaar zijn.
Voor uw gemak bieden wij ook de online herhaalrecepten service (en binnenkort de comfort variant) aan. Zie ‘Online bestellen’ of klik links in het colofon op ‘Herhaalrecepten’ om in te schrijven.

Speciale bestellingen

Uitgebereid assortiment reguliere medicijnen, zelfzorg geneesmiddelen, huidverzorgingsproducten en tevens expertise in antroposofische, homeopathische, orthomoleculaire en fytotherapeutische middelen.
De apotheek kan niet alle middelen, met name alternatieve en homeopatische middelen in voorraad hebben.
Daarvoor zijn er teveel in omloop. Het kan dan ook voorkomen dat u ons vraagt om bepaalde middelen voor u te bestellen. Wij doen dat graag voor u. Voor het bestellen van niet assortimentsproducten kunnen toeslagen van toepassing zijn. Voor plaatsen van bestellingen e-mailen naar: motke@ezorg.nl (bij receptgeneesmiddelen kopie recept als bijlage meesturen en bij aflevering het origineel af te geven.
Wanneer u echter achteraf deze middelen niet meer wenst, kunnen wij zulke bestellingen doorgaans niet meer terugsturen. Het gaat immers om geneesmiddelen. Indien dat het geval is zijn wij helaas genoodzaakt om u de kosten van een dergelijke bestelling toch in rekening te brengen.

Veelzijdige vraagbaak

Uiteraard helpen wij cliënten met een recept professioneel en zo snel mogelijk. Maar ook het passerende winkelpubliek kan (zonder afspraak) met vragen op het gebied van medicijnen bij ons terecht.

Veilig medicijngebruik

Samen met uw (huis)arts of specialist zorgen wij ervoor dat uw geneesmiddelen voor u zo effectief, correct en veilig mogelijk zijn. Wij houden bij welke geneesmiddelen u gebruikt of gebruikt heeft (uw medicatiehistorie) en of die elkaar verdragen.
Ook controleren wij of uw eventuele gezondheidsproblemen het veilig gebruik van geneesmiddelgebruik kunnen beïnvloeden (zwangerschap, overgevoeligheden, aandoeningen en ziektes). Wanneer u ons daarover informeert kunnen wij onze zorg voor u verder verbeteren.